Onderwijs

Maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Dit vraagt een grotere flexibiliteit in het aanbod van onderwijs. Behalve een meer vraaggerichte onderwijsvorm gaan we ook op zoek naar een manier waarop studenten hun studie zelf kunnen vormgeven. Dit vraagt om andere vrijheidsgraden voor zowel de student als de organisatie.

Overheid

Bij maatschappelijke vraagstukken nemen inwoners steeds vaker zelf het initiatief en in de zorg wordt eerst een nadrukkelijk beroep gedaan op naasten voordat professionele zorg wordt geboden. De gemeente participeert in initiatieven van haar inwoners en uw wijkteams of sociale teams participeren in mantelzorg. Dit vraagt om een andermanier van werken. Het gaat over het verder versterken van competenties als luisteren, meedenken, faciliteren, samenwerken, op ideeën brengen. Het ambtelijk ambacht verschuift van beleid ontwikkelen, uitvoeren en handhaven naar mogelijkheden creëren, kansen zien en ruimte maken voor initiatiefnemers en sociaal-ondernemers.

Bedrijfsleven

Veranderingen in onze samenleving, nieuwe afzetmarkten, veranderend consumentengedrag. Allemaal stuk voor stuk redenen om de houdbaarheidsdatum van uw bedrijfsvoering te checken. Leidt deze check tot een koerswijziging of misschien wel een ingrijpende verandering in uw productie en afzet is draagvlak voor uw veranderplan essentieel. 

 

Psychosociale analyse

Staat uw organisatie aan de vooravond van een noodzakelijke verandering? Dan is het goed om te weten hoe uw personeelsbestand psychosociaal is opgebouwd; Als u het roer 180 graden omgooit, hoeveel medewerkers vallen er dan overboord? Gedijt uw creatieve, flexibele personeel bij verandering of is men gehecht aan harmonie, bescherming en veiligheid?

Onderwijs

Elke student heeft in het proces een persoonlijke ontwikkeling en daardoor een persoonlijke onderwijsbehoefte. In het traditionele jaarklassensysteem is deze behoefte vaak ondergeschikt aan de organisatie van het onderwijs.

Steeds meer onderwijsinstellingen zijn, gezien deze ontwikkeling, op zoek naar nieuwe onderwijssystemen waar de student met zijn onderwijsvraag centraal staat. Een omgeving creëren die studenten uitdagen om het beste uit zichzelf te halen, daar zijn onderwijsinstellingen naar op zoek.

Elke student heeft in het proces een persoonlijke ontwikkeling en daardoor een persoonlijke onderwijsbehoefte. In het traditionele jaarklassensysteem is deze behoefte vaak ondergeschikt aan de organisatie van het onderwijs.

Steeds meer onderwijsinstellingen zijn, gezien deze ontwikkeling, op zoek naar nieuwe onderwijssystemen waar de student met zijn onderwijsvraag centraal staat. Een omgeving creëren die studenten uitdagen om het beste uit zichzelf te halen, daar zijn onderwijsinstellingen naar op zoek.

Het gaat om de kanteling van een conventioneel aanbodgericht onderwijslandschap naar een vraaggericht leersysteem. Hierbij past een organisatiecultuur die lef hebben,  durven loslaten en fouten maken waardeerd.

Een coachende managementstijl en werken in zelfsturende teams liggen voor de hand. Laat u daarbij begeleiden zodat uw team van professionals competenties als luisteren, meedenken, faciliteren, samenwerken, op ideeën brengen verder kunnen versterken en hun ambacht van doceren mag opschuiven naar de kunst van het faciliteren. 

Producten

    •    Scrum trainingen

    •    Organisch veranderen


Overheid

Bewoners organiseren zich en ondernemen activiteiten zonder af te wachten of gemeenten of andere organisaties iets gaan doen. Gemeenten participeren in initiatieven van haar inwoners. Tezamen vormen zij een doe-democratie die de representatieve democratie verrijkt. 

 

De samenleving verandert, gemeenten innoveren op zoek naar passende antwoorden: Wanneer zijn we als stadhuis dienstbaar aan onze inwoners en wanneer handelen we vanuit een eigen politieke verantwoordelijkheid? Zijn we als gemeente minder loslatend wanneer het om kwetsbaren gaat? In hoeverre beschouwen we initiatiefnemers en sociaal-ondernemers als partners bij de ambities die we hebben? Stellen we als gemeente kwaliteitseisen aan de zorg die buurten op zich nemen? Hoe realiseren we samenwerken mét iedereen vóór iedereen? 

Nieuwe arrangementen vragen om het ‘oprekken’ van regels en beleid: hoe ver kunnen én willen we als gemeente daarin gaan? 

Onderstaande producten en diensten zijn hier specifiek op ontwikkeld.  

    •    Psychosociaal profiel

    •    Trainingen en workshops

    •    Organisch veranderen


Bedrijfsleven

Uw onderneming is succesvol gegroeid naar een belangrijke speler op de markt. Daar waar u begon als pionier met een duidelijke missie en een selecte groep medewerkers die uw passie deelde, bent u nu uitgegroeid tot een grote organisatie die in de loop der jaren vele efficiëntieslagen heeft doorgemaakt. Aan de externe factoren zal het niet liggen, er is voldoende vraag en u kent uw markt goed en weet daar tot op heden nog steeds goed op in te spelen. Wel kost het u steeds meer energie om aan de vraag te voldoen. Daar waar in het verleden de kar gezamenlijk werd getrokken bemerkt u nu dat u steeds vaker alleen voor de kar staat.

Waar is uw medewerker naar op zoek? Waar is uw medewerker gevoelig voor? Wat moet u uw medewerkers bieden zodat zij meer vanuit hun hart gaan werken en samen met u de kar gaan trekken?

Onderstaande producten en diensten zijn hier specifiek op ontwikkeld.  

    •    Psychosociaal profiel

    •    Trainingen en workshops en coachingstrajecten

  • ​fvsf

 

 

 

 


© Copyright 2021 - Williamprinsen.nl